ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, υποχρεούστε να ελέγξετε άμεσα τα προϊόντα που παραλάβατε, και να μας ενημερώσετε για οποιοδήποτε ελάττωμα ή χτύπημα κατά την μεταφορά, την ημέρα που το παραλάβατε ή το αργότερο την επόμενη ημέρα, είτε τηλεφωνικά στο +30 698 6808270 τις ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης , είτε μέσω email στο [email protected]. Μετά το πέρασμα αυτού του χρονικού περιθωρίου, αποδέχεστε τα προϊόντα και οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί μεταγενέστερα είναι ευθύνη δική σας.

1. Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθος παράδοσης

1.1 Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, παραδίδονται προϊόντα άλλα από τα πωληθέντα ή ουσιωδώς διαφορετικά κατά είδος ή υπερβολικής ποσότητας, ο πελάτης – χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος myfotou.gr επιστρέφει άμεσα τα προϊόντα στην Εταιρεία, άθικτα και σφραγισμένα, με πλήρη τη συσκευασία τους και τα έγγραφα που τα συνόδευαν, προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.

1.2 Στην ως άνω περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης της παραγγελίας στον αγοραστή βαραίνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρεία τρόπος επιστροφής.

1.3 Επιστροφές σε τρόφιμα είτε χύμα είτε εδώδιμα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει γίνει κάποιο λάθος από την Εταιρεία ή σε περιπτώσεις μη προβληματικών προϊόντων, δε γίνονται δεκτές λόγω της φύσης των προϊόντων για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.

1.4 Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντων σε γυάλινες συσκευασίες οι οποίες έχουν υποστεί φθορά, ράγισμα ή ολική καταστροφή, οι πελάτες θα πρέπει να απευθυνθούν στην ταχυμεταφορική εταιρεία εντός 24ώρου από την ώρα παραλαβής. Για να αποζημιωθεί η ενδεχόμενη φθορά, θα πρέπει να μην αφαιρεθούν τα προϊόντα από το δέμα και να παραδοθεί όπως ακριβώς παραλήφθηκε στην ταχυμεταφορική εταιρεία εντός 24ώρου.

2. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

2.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το παραδιδόμενο προϊόν φέρει ελάττωμα λόγω υπαιτιότητας της Εταιρείας, ο αγοραστής – χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος myfotou.gr, δικαιούται να μην παραλάβει, αλλά να επιστρέψει άμεσα, εντός 2 εργάσιμων ημερών, το ελαττωματικό προϊόν (άθικτο και σφραγισμένο) στην Εταιρεία μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία το συνόδευαν και με πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει, ή, επίσης, αν η συσκευασία του προϊόντος παραλείφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

2.2. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς και η Εταιρεία θα βαρύνεται τόσο με τα έξοδα της αποστολής των ελαττωματικών προϊόντων προς την Εταιρεία όσο και με τα έξοδα αποστολής των νέων προϊόντων στον πελάτη.

2.3. Μετά την επιστροφή των προϊόντων, διενεργείται έλεγχος του ελαττώματος από την Εταιρεία, η οποία θα επικοινωνεί με τον πελάτη για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

2.4. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται άτοκα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

3. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων (τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία τροφίμων) – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον αγοραστή

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση (απόκτηση της φυσικής κατοχής) των προϊόντων. Επιστροφές σε κάθε είδους τρόφιμα δε γίνονται δεκτές λόγω της φύσης των προϊόντων για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.
Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • (α) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς επιβάρυνση και, αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον ο πελάτης έχει εξοφλήσει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • (β) Η δήλωση υπαναχώρησης αποστέλλεται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, με συστημένη επιστολή ή στη διεύθυνση της Εταιρείας ή στο φαξ ___ ή στο e-mail _____. Ενδεικτικά έχει το εξής περιεχόμενο:
  «Προς την εταιρία με την επωνυμία «___» και το δ.τ. «___», η οποία εδρεύει στ_ ____ ( __, Τ.Κ. ___, Βόλος), φαξ ___, e-mail _______.
  – Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβασή μου/ μας πώλησης των ακόλουθων αγαθών: …………………………..
  – Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*) και που παρελήφθη(-σαν) στις (*)
  – Όνομα αγοραστή (-ών)
  – Διεύθυνση αγοραστή (-ών)
  – Υπογραφή αγοραστή (-ών)
  – Ημερομηνία_________»
 • (γ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 ημέρες από την προσήκουσα επιστροφή των προϊόντων. Η επιστροφή των χρημάτων στον αγοραστή θα γίνεται άτοκα με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
 • (δ) Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή – το ποσό της θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων – και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του αγοραστή.
 • (ε) Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται για προϊόντα, που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση καθώς και για τα χύμα τρόφιμα.

4. Ακύρωση παραγγελίας

4.1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία σας και κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, μπορείτε να κάνετε «πίσω» («back») και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας το κουμπί «αφαίρεση».

4.2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο +30 698 6808270 τις ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, και η τελευταία θα προβεί στην ακύρωση της παραγγελιάς του, χωρίς κόστος. Ανάλογα με τον όγκο της παραγγελίας και τον χρόνο ακύρωσης της και εφόσον προκύψει ζημία της Εταιρείας λόγω αυτής, ενδέχεται να αναζητηθεί από τον αγοραστή η αποκατάστασή της. Για να πραγματοποιηθεί η ακύρωση θα πρέπει να αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση από εμάς με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.

4.3. Εάν έχετε ολοκληρώσει την παραγγελίας σας και έχει αποσταλεί από εμάς ΔΕΝ μπορεί να ακυρωθεί.